Wyjątkowy konkurs fotograficzny - trzecia edycja

Cyfrowy Polsat

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PT.
„WYJĄTKOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL I CYFROWEGO POLSATU.
CZWARTA EDYCJA”

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej “Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wyjątkowy konkurs fotograficzny National Geographic Channel i Cyfrowego Polsatu. Czwarta edycja”, zwanym dalej “Konkursem”.
 2. Organizatorami Konkursu są:
  1. Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000010078, NIP 796-18-10-732, kapitał zakładowy w wysokości 25.581.840,64 złotych, w pełni wpłacony, zwana dalej „Cyfrowym Polsatem” oraz;
  2. NGC Europe Limited, spółką utworzoną zgodnie z prawem angielskim, wpisaną do rejestru pod nr 7168489 z siedzibą w Shepherds Building East, Richmond Way, Londyn, W14 ODQ, Wielka Brytania, będąca dystrybutorem kanału National Geographic Channel w Polsce zwany dalej “NGC”,
  3. FOX International Channels Poland Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319107, NIP 521-35-07-814, o kapitale zakładowym 50.000 zł, będący przedstawicielem NGC w Polsce , zwana dalej „FOX
   Cyfrowy Polsat, FOX oraz NGC zwani są dalej „Organizatorami”.
 3. Fundatorami nagród w Konkursie są FOX oraz NGC.
 4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 4 lipca 2014 roku do dnia 28 sierpnia 2014 roku.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. W przypadku uczestnictwa w Konkursie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.com dodatkowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest oznaczenie jako „Lubię to!” fanstrony Cyfrowego Polsatu pod adresem http://facebook.com/cyfrowypolsat.
 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatorów, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 8. Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez Uczestników są informacjami podawanymi Organizatorom, a nie właścicielom portalu społecznościowego Facebook.
 9. Konkurs zostanie ogłoszony w szczególności na stronach internetowych Organizatorów pod adresami www.cyfrowypolsat.pl, www.natgeotv.com/pl, oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu, o której mowa w ust. 6 powyżej, i fanstronie National Geographic Channel w serwisie Facebook.com, a także na antenach kanałów telewizyjnych National Geographic Channel, Nat Geo Wild, FOX oraz FOX Life.

§ II. PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem zadania konkursowego jest przesłanie Zdjęcia o tematyce określonej w ust 4 poniżej („Zdjęcie”) o rozdzielczości minimum 300dpi w formacie JPG, JPEG, PNG do Organizatorów za pomocą aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej www.cyfrowypolsat.pl oraz na fanstronie Cyfrowego Polsatu w serwisie Facebook.com („Aplikacja Konkursowa”). Zdjęcia zostaną opublikowane za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.
 2. Konkurs składa się z 8 części (zwanych dalej „Etapami”), przeprowadzanych w następujących okresach:
  1. I Etap: w dniach 4 lipca – 10 lipca 2014 roku;
  2. II Etap: w dniach 11 lipca – 17 lipca 2014 roku;
  3. III Etap: w dniach 18 lipca – 24 lipca 2014 roku;
  4. IV Etap: w dniach 25 lipca – 31 lipca 2014 roku;
  5. V Etap: w dniach 1 sierpnia – 7 sierpnia 2014 roku;
  6. VI Etap: w dniach 8 sierpnia – 14 sierpnia 2014 roku;
  7. VII Etap: w dniach 15 sierpnia – 21 sierpnia 2014 roku;
  8. VIII Etap: w dniach 22 sierpnia – 28 sierpnia 2014 roku;
 3. Każdy Etap zaczyna się o godzinie 00:00 pierwszego dnia trwania Etapu oraz kończy o godzinie 23:59 ostatniego dnia trwania Etapu.
 4. W każdym Etapie Uczestnik może dodać dowolną ilość Zdjęć, nawiązujących do jednego z poniższych tematów:
  1. lata 90-te,
  2. ludzie i ich praca,
  3. ruch i akcja,
  4. Ty i Twój pupil.
 5. Dodając Zdjęcie Uczestnik przyporządkuje je do jednej z kategorii, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
 6. W każdym Etapie, spośród Zdjęć dodanych w czasie trwania tego Etapu, wybrane zostana 2 Zdjęcia, które w głosowaniu, o którym mowa w ust. 9 poniżej zdobędą w tym Etapie największą liczbę głosów. Uczestnicy, którzy przesłali te Zdjęcia będą laureatami danego Etapu i otrzymają nagrodę, o której mowa w § V ust. 2.
 7. Uczestnik może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych, do każdego dodając nowe Zdjęcia z zastrzeżeniem iż Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Etapową oraz jedną Nagrodę Główną.
 8. Jeśli dwa lub więcej Zdjęć Uczestnika otrzymają w danym Etapie największą liczbę głosów w głosowaniu, o którym mowa w ust. 9 poniżej, Uczestnik ten otrzyma tylko Nagrodę Etapową I stopnia, a nagrodę Etapową II stopnia, otrzyma Uczestnik, którego Zdjęcie zdobyło największą liczbę głosów zaraz po Zdjęciach laureata Nagrody Etapowej I stopnia.
 9. Jeżeli w kolejnych Etapach Zdjęcia dodane przez Uczestnika, który w którymś z poprzednich Etapów został laureatem Nagrody Etapowej, otrzymają największą lub drugą największą ilość głosów w głosowaniu, o którym mowa w ust. 9 poniżej Zdjęcia te nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagród Etapowych w tym Etapie. Nagrody te zostaną przyznane Uczestnikom, których zdjęcia zdobyły kolejną największą liczbę głosów.
 10. Przez cały czas trwania Konkursu, inni Uczestnicy oraz osoby odwiedzające Aplikację Konkursową mogą głosować na Zdjęcia umieszczone w Aplikacji, z tym że do ustalenia laureatów danego Etapu będą liczone tylko głosy otrzymane przez Zdjęcia w tym Etapie, w którym zostało one dodane do Aplikacji przez Uczestnika.
 11. Każde Zdjęcie posiada unikalny link, za pomocą którego Uczestnik może zbierać głosy na dodane przez siebie Zdjęcie.
 12. Jedno Zdjęcie może być tylko raz ocenione przez Uczestnika lub innego użytkownika Aplikacji Konkursowej.
 13. Po zakończeniu każdego z Etapów, nie później niż 5 dni roboczych od dnia zakończenia Etapu, zostanie opublikowana lista laureatów nagród w danym Etapie, którzy otrzymają nagrody etapowe za zajęcie miejsca od 1 do 2 określone w Regulaminie („Nagrody Etapowe”). Ogłoszenie listy laureatów Nagród Etapowych nastąpi za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej.
 14. W przypadku udziału w Konkursie za pośrednictwem serwisu Facebook, Uczestnicy oraz inni użytkownicy Aplikacji Konkursowej oddając głos na Zdjęcie, wyrażają zgodę na pojawienie się pod ocenianym Zdjęciem ich zdjęcia profilowego wraz z imieniem i inicjałem nazwiska oraz linkiem do profilu w serwisie Facebook.
 15. Po zakończeniu Konkursu, tj. wszystkich 8 Etapów, powołana przez Organizatorów komisja konkursowa, („Komisja Konkursowa”), oceni wszystkie nadesłane Zdjęcia i wybierze spośród wszystkich Uczestników, w tym 24 laureatów Nagród Etapowych, 12 laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie, którzy otrzymają nagrody główne określone w Regulaminie („Nagrody Główne”). Lista laureatów Nagród Głównych zostanie opublikowana za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 16. Kryterium wyboru laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie przez Komisję Konkursową oraz podstawą przyznania laureatom przez Komisję Konkursową Nagród Głównych jest oryginalność i kreatywność oraz walory artystyczne Zdjęć zgłoszonych do Konkursu.

§ III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Do Konkursu zostaną zakwalifikowane wyłącznie zgłoszenia konkursowe wysłane za pomocą Aplikacji Konkursowej.
 2. Przesłanie zgłoszenia za pomocą Aplikacji Konkursowej zgodnie z pkt. 1 powyżej, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez Uczestnika, w tym w szczególności zgodę na warunki Regulaminu.
 3. Przesyłając Organizatorom jakiekolwiek Zdjęcie w sposób określony w ust. 2 powyżej Uczestnik:
  1. oświadcza, iż jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz, iż przysługują mu do tego Zdjęcia wszelkie prawa autorskie oraz prawa pokrewne, lub pomimo, iż nie jest twórcą Zdjęcia – jest uprawniony do udzielenia licencji i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,
  2. wyraża zgodę na publikację dodanych przesz siebie Zdjęć, za pomocą Aplikacji Konkursowej na stronach, o których mowa w § II ust. 1 przez czas trwania Konkursu oraz przez okres 6 miesięcy po jego zakończeniu,
  3. zobowiązuje się do udzielenia Organizatorom nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanego Zdjęcia, jeśli zostanie on laureatem jednej z Nagród w Konkursie, na następujących polach eksploatacji: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zdjęcia - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności w celu wykorzystania w materiałach promocyjnych oraz w kalendarzu z wybranymi Zdjęciami, który zostanie wydany przez Organizatorów; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zdjęcie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania Zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet (w szczególności publikacji Zdjęcia na fanstronach Organizatorów w serwisie Facebook i wybranych przez Organizatorów stronach internetowych). Wraz z udzieleniem licencji, Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatorów autorskich praw zależnych do Zdjęć.
  4. oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne i nieodwołalne zgody osób, których wizerunek wykorzystał przy tworzeniu Zdjęcia, w tym zgodę na publikację ich wizerunku, ich wizerunku, w szczególności na wykorzystanie przez Organizatorów w zakresie, o którym mowa w pkt. b) i c) powyżej;
  5. zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Organizatorów z tytułu wad prawnych przesyłanych Zdjęć. W szczególności dotyczy to roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych, praw autorskich osobistych, majątkowych, pokrewnych. W przypadku zaspokojenia takich roszczeń przez któregokolwiek Organizatora lub zasądzenia ich od Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się do zwrotu regresowo Organizatorowi kwoty odpowiadającej tym roszczeniom oraz wszelkich związanych z nimi kosztów i wydatków łącznie z kosztami zastępstwa prawnego (procesowego). Uczestnik zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój wyłączny koszt, na wezwanie Organizatora lub kompetentnego organu, do postępowania sądowego, arbitrażowego lub innego toczącego się z ich udziałem a wynikłego z okoliczności związanych z przesłaniem utworu i wykorzystaniem go zgodnie z Regulaminem przez Organizatora.
 4. Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymogom wskazanym w Regulaminie i Aplikacji Konkursowej, w szczególności zawierać imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika.
 5. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niedokonane w terminie, niepełne lub nieczytelne są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. W Konkursie nie będą również uwzględnione zgłoszenia przedstawiające treści uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich. Organizatorzy mają prawo usuwania Zdjęć, które przedstawiają treści powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
 6. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do Konkursu Zdjęć, które:
  1. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne,
  2. zawierają treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwe, wulgarne, pornograficzne, propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną,
  3. naruszają regulamin serwisu Facebook,(w przypadku uczestnictwa w Konkursie za jego pośrednictwem),
  4. zawierają przekazy reklamowe,
  5. są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  6. zawierają uszkodzone pliki lub wirusy,
  7. zawierają odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności stron zawierających treści, o których mowa powyżej.
 7. Wyłączona od udziału w Konkursie będzie osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ingerowała w mechanizm Aplikacji Konkursowej, w szczególności poprzez użycie skryptów lub oprogramowania, które w jakikolwiek sposób automatyzuje korzystanie z Aplikacji Konkursowej, lub która podejmowała inne działania lub zaniechania, jakie w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami mogły zapewnić tej osobie przewagę nad innymi Uczestnikami.

§ IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a w szczególności:
  1. wyłonienie laureatów całego Konkursu po zakończeniu wszystkich Etapów i zapewnienie przyznania nagród,
  2. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów, w tym zwycięzcy nagród w Konkursie oraz przyznania nagród zgodnie z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  3. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych Uczestników,
  4. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności przyznania nagród w ramach Konkursu,
  5. udział w ewentualnym postępowaniu reklamacyjnym,
  6. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

§ V. NAGRODY

 1. W Konkursie przyznanych zostanie 16 Nagród Etapowych, po 2 w każdym z Etapów oraz 12 Nagród Głównych dla laureatów miejsc od 1 do 12 w całym Konkursie.
 2. Nagrody w Konkursie stanowią:
  1. Nagroda Główna za zajęcie I miejsca w całym Konkursie – aparat fotograficzny Nikon D5200 kit + 18-55 VR + 55-300 VR kit o wartości 3760 (trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) PLN brutto oraz kalendarz z wybranymi Zdjęciami o wartości 50 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 423 (czterysta dwadzieścia trzy) PLN, która nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku od nagród w Konkursie;
  2. Nagroda Główna za zajęcie II miejsca w całym Konkursie – kamera Samsung HMX-QF30 – full HD, wifi o wartości 965 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześćdziesiąt pięć) PLN brutto, kalendarz z wybranymi Zdjęciami o wartości 50 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 113 (sto trzynaście) PLN, która nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku od nagród w Konkursie;
  3. Nagroda Główna za zajęcie III miejsca w całym Konkursie – Aparat Samsung WB350F o wartości 830 (dziewiętnaście osiemset trzydzieści) PLN brutto i kalendarz z wybranymi Zdjęciami o wartości 50 (pięćdziesiąt) PLN brutto i nagroda pieniężna w wysokości 98 (dziewięćdziesiąt osiem) PLN, która nie podlega wypłacie i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku od nagród w Konkursie;
  4. Nagrody Główne za zajęcie miejsc od IV do XII w całym Konkursie – zestaw w skład którego wchodzą: kalendarz z wybranymi Zdjęciami oraz bon do Empiku 300 PLN, o łącznej wartości 350 (trzysta pięćdziesiąt) PLN brutto.
  5. Nagroda Etapowa I stopnia - za zajęcie I miejsca w Etapie – plecak o wartości 110 (sto dziesięć) PLN brutto. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych I stopnia.
  6. Nagroda Etapowa II stopnia - za zajęcie II miejsca w Etapie – zestaw bon do Empiku o wartości 100 PLN brutto. Łącznie zostanie przyznanych 8 Nagród Etapowych II stopnia.
 3. Laureaci Nagród Głównych za zajęcie miejsc od I do XII, zostaną powiadomieni przez Organizatorów o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę. W odpowiedzi na mail z informacją o wygranej laureaci Nagród Głównych winni odesłać w terminie wskazanym w powyższym mailu, nie krótszym jednak niż 7 dni od powiadomienia o wygranej, Zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, co najmniej 300dpi w formacie JPG, JPEG, PNG podpisane Oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie zwycięskiego Zdjęcia w zakresie wskazanym w § III ust. 4 Regulaminu (oryginał na adres Cyfrowego Polsatu, skan – drogą mailową w odpowiedzi na mail, przesłany przez Organizatora z informacją o wygranej). W przypadku nieprzesłania powyższego Zdjęcia lub Oświadczenia w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Komisja Konkursowa ma prawo wykluczenia takiego Uczestnika z udziału w Konkursie (w takim przypadku traci on prawo do nagrody). W takim przypadku prawo do nagrody przypada kolejnej osobie (w przypadku, gdy jest to nagroda za zajęcie I miejsca, prawo do nagrody za zajęcie I miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła II miejsce, a prawo do nagrody za zajęcie II miejsca zyskuje osoba, która pierwotnie zdobyła III miejsce itd.); w przypadku konieczności wyłonienia kolejnego laureata, Komisja dokona wyboru zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 10 Regulaminu.
 4. Laureaci Nagród Etapowych zostaną powiadomieni przez Organizatorów o wygranej telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu konkursowym oraz za pośrednictwem Aplikacji Konkursowej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Etapu, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę.
 5. Nagrody zostaną laureatom wysłane przez FOX na jego koszt na adres wskazany w zgłoszeniu konkursowym za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie 60 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia ostatniego laureata Konkursu.
 6. W przypadku niepodania przez Uczestnika w sposób określony w § III pkt 1 Regulaminu swoich danych osobowych wskazanych w § III pkt 5 Regulaminu, niezbędnych do przesłania nagrody i rozliczenia podatku lub w przypadku niewyrażenia zgody (w tym odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody) na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie wyżej podanym, laureaci Konkursu tracą prawo do nagrody w Konkursie.
 7. Organizatorzy nie przewidują przejścia prawa do nagrody na innego Uczestnika, w przypadku gdy nagroda nie będzie odebrana przez laureata Konkursu lub w przypadku przewidzianym w pkt. 6 powyżej.
 8. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

§ VI. POBÓR PODATKU

 1. Wygrane uzyskane w Konkursie o wartości przekraczającej kwotę 760 zł podlegają opodatkowaniu zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
 2. Obowiązek obliczenia, poboru oraz wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego spoczywa na FOX.

§ VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik upoważnia Cyfrowy Polsat do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie i w sposób niezbędny do właściwej realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych jest Cyfrowy Polsat z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa. Cyfrowy Polsat powierza FOX International Channels Poland Sp. z o.o. przetwarzanie danych zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i jego rozliczenia.
 3. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w zbiorze danych pod nazwą „Uczestnicy konkursów organizowanych przez Cyfrowy Polsat S.A.” zarejestrowanym w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO pod poz. 106429.
 4. Cyfrowy Polsat i FOX International Channels Poland Sp. z o.o. przetwarzać będą dane osobowe Uczestników w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, biegnie od momentu ich przekazania przez Uczestników, do upływu okresu wskazanego w Regulaminie na zgłoszenie reklamacji oraz ich rozpatrzenie przez Organizatora.
 6. Uczestnik oraz jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy mają prawo do wglądu i sprostowania danych osobowych uczestnika w siedzibie Cyfrowego Polsatu lub Organizatora w godzinach 9:00-17:00 w dni powszednie.

§ VIII. REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Reklamacje dotyczące ogłoszonych wyników Konkursu można składać listownie na adresy FOX lub Cyfrowego Polsatu z dopiskiem „Wyjątkowy konkurs fotograficzny National Geographic Channel i Cyfrowego Polsatu. Czwarta edycja.”.
 2. Reklamacje dotyczące nagród w Konkursie można składać listownie na adres FOX z dopiskiem „Wyjątkowy konkurs fotograficzny National Geographic Channel i Cyfrowego Polsatu. Czwarta edycja”.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. nieprawdziwość danych i oświadczeń złożonych przez Uczestników;
  2. niedoręczenie Nagrody spowodowane podaniem przez laureata Konkursu błędnych danych osobowych.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 4 lipca 2014 roku do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.